>> Zakład Zieleni Miejskiej <<
szukaj

 • Strona g?ówna
 • Informacje o jednostce
 • Zamówienia publiczne, przetargi
 • Zamówienia publiczne, przetargi - ARCHIWUM
 • Bud?et Obywatelski
 • Oferty pracy w jednostce
 • Finanse, maj?tek ZZM
 • Wydzier?awianie terenów
 • Czasowe zaj?cie terenu
 • Rejestry, ewidencje, archiwa
 • Kontrole
 • Przyjmowanie i za?atwianie spraw
 • Udost?pnianie informacji publicznej
 • Redakcja BIP
 • Panel administracyjny
 • Rejestr zmian


 • Just decoration. Don't bother trying to click. 
  Serdecznie witamy

  16-12-2003
  Zak?ad Zieleni Miejskiej
  ul. T. Ko?ciuszki 138
  40-523 Katowice

  tel. 032 2517-751, 032 2515-186, 032 2519-895
  tel./fax 032 2515-081
  email: kontakt@zzm.katowice.pl

  strona www jednostki: http://zzm.katowice.pl/

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  UWAGA !!!

  W zwi?zku z remontem, który odbywa si? w siedzibie Zak?adu Zieleni Miejskiej, ul. Ko?ciuszki 138, informujemy,

  i? Dzia? Planowania i Uzgodnie? na czas remontu (do ko?ca pa?dziernika 2015r.) zostaje przeniesiony do Katowickiego Parku Le?nego,budynek przy ul. Francuskiej 180 a.
  Wszelkie sprawy dotycz?ce dzier?aw, zaj?cia terenu pod infrastruktur? liniow? i kubaturow?, wycinki i nasadze? drzew, czysto?ci
  i koszenia w pasach drogowych

  oraz w pozosta?ych sprawach, prowadzonych przez Dzia? Planowania i Uzgodnie? mo?na za?atwi? osobi?cie przy ul. Francuskiej 180a,

  sugerujemy wcze?niejszy kontakt telefoniczny pod nr. 32-251-34-83.
  Za zaistnia?e utrudnienia przepraszamy.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Biuletyn Informacji Publicznej to urz?dowy publikator teleinformatyczny, sk?adaj?cy si? z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

  BIP zosta? stworzony w celu powszechnego udost?pniania informacji publicznej. Portal BIP ma za zadanie s?u?y? Obywatelom Polski - zapewni? im ?atwy dost?p do wa?nych informacji publicznych .


  Czytaj dalej...

  06-07-2015

  Komunikaty:

  © GNU/GPL copyright