Strona Główna
Aktualności
Działalność
Regulaminy
Pracownicy
Mieszkańcy
Informacje
Przetargi
Księga Gości
Szukaj

Prawa i obowiązki mieszkańców DPS "Przystań"

 1. Podstawa prawna
 2. Zasady funkcjonowania domu
 3. Zadania domu
 4. Prawa i obowiązki mieszkańców

Rozdział I Podstawa prawna

§1

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

 1. Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. (Dz. U. nr64, poz.593, z późn. zmian.)
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zmianami).
 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118 z póź. zmianami).
 5. Ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1126).
 6. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami)
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z póź. zmianami)
 8. Ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872)
 9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929).
 10. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II Zasady funkcjonowania Domu

§3

 1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada charakter domu stałego pobytu lub pobytu czasowego.
 2. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionego organu.
 3. Osoba kierowana do Domu - mieszkaniec Domu, rodzina lub przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do opłat za pobyt w tym Domu.
 4. Odpłatność za usługi świadczone na rzecz podopiecznych ustalona jest przez właściwy organ kierujący w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Należność za pobyt potrącana jest poprzez właściwy oddział ZUS ze świadczeń emerytalno - rentowych usługobiorców i przekazywana na rachunek dochodów jednostki.
 6. Osoby, o których mowa w punkcie 3, mogą być na swój wniosek zwolnione częściowo lub całkowicie z tej opłaty.
 7. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu, podejmuje właściwy organ.
 8. Dom uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy.
 9. Podstawą działalności Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwanym dalej planem finansowym, zatwierdzonym przez Zarząd Miasta Katowice.
 10. Dom posiada samodzielny rachunek bankowy.
 11. Dom może prowadzić działalność w formie środka specjalnego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz o finansach publicznych.
 12. Pobrane dochody odprowadza się na rachunek dochodów budżetu miasta Katowice.
 13. W Domu działa Samorząd Mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593. z póżn. zmian.)
 14. Reprezentantem i rzecznikiem interesów mieszkańców jest Rada Mieszkańców, będąca partnerem Dyrektora Domu.
 15. Działalność samorządu Mieszkańców określa Statut Samorządu.

Rozdział III Zadania Domu

§4

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i zdrowotne mieszkańcom na poziomie obowiązującego standardu.

§5

 1. Zadania w zakresie potrzeb bytowych, obejmują:
  • miejsce zamieszkania
  • wyżywienie
  • odzież i obuwie
  • utrzymanie czystości
 2. Zadania w zakresie usług opiekuńczych, obejmują
  • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
  • pielęgnacji
  • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 3. Zadania w zakresie usług wspomagających, obejmują:
  • udział w terapii zajęciowej
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
  • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
  • stymulowanie do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
  • zapewnienie i bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  • pokrycie w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w artykule 27 ustęp 5 ustawy o pomocy społecznej.
  • dostęp do informaci prawnych 
  • dostęp do internetu i korzystanie ze stron WWW
  • sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.
 4. Dom zapewnia następujące usługi:
  • pielęgnacja
  • rehabilitacja lecznicza
  • działania profilaktyczne
  • promowanie zdrowego trybu życia 
  • konsultacje lekarzy specjalistów
  • dostęp do innych świadczeń zdrowotnych

Rozdział IV Prawa i obowiązki mieszkańców

§6

 1. Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o wspólne sprawy mieszkańców. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych mieszkańców
 2. Mieszkaniec ma prawo do:
  • 21 dni urlopu w roku kalendarzowym za który otrzymuje zwrot kosztów pobytu. Urlop należy zgłosić pisemnie 3 dni wcześniej w biurze u pracownika socjalnego.
  • korzystania z przepustek wyjściowych po zgłoszeniu wyjścia u pielęgniarki dyżurnej
  • wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca
  • poszanowania godności osobistej przez personel Domu
  • posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie, podtrzymywania więzi społecznych i emocjonalnych z wybranymi przez siebie osobami, wraz z przyjmowaniem ich odwiedzin (codziennie w godz. 13.00-16.30)
  • wyboru i korzystania z usług świadczonych przez Dom, a także do pełnej informacji o tych usługach
  • uczestniczenia w wyborach do Rady Mieszkańców
  • zgłaszania skarg i wniosków pracownikom Domu oraz Radzie Mieszkańców
 3. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest
  • przestrzeganie Karty Praw i Obowiązków Mieszkańców oraz innych zarządzeń porządkowych
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, norm kulturowych i przepisów prawnych
  • ponoszenie opłat za pobyt w Domu w wysokości 70% dochodu
  • dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, czystość i estetykę pomieszczeń Domu
 4. Ponadto w ramach uprawnień i obowiązków do mieszkańca Domu należy:
  • współpraca, w miarę możliwości, z pracownikami Domu w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb
  • przyczynianie się do tworzenia dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

§7

 1. Zabrania się wnoszenia i picia alkoholu na terenie Domu.
 2. Mieszkańcy powracający do Domu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź zakłócający spokój i bezpieczeństwo innym, będą kierowani do Izby Wytrzeźwień lub będą wyciągane konsekwencje porządkowe wg obowiązujących przepisów.
 3. W pokojach mieszkalnych, zabrania się używania kuchenek elektrycznych oraz grzałek.
 4. Palenie papierosów odbywa się w miejscach wyznaczonych.
 5. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w pokoju nr 2 w Dziale Kadr.