Czas wygenerowania treści 2015-05-25 17:13:40


Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Data: 2010-02-11

Wymagane dokumenty

 •  
  • wniosek,

  • operat wodnoprawny ( 2 egz.) wykonany zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,

  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną,

  • określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie.

 •  

  Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej:

   

  1. Część opisowa operatu zawiera:

  a) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedzibę i adres,

  b) wyszczególnienie:

  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

  • rodzaju urządzeń pomiarowych,

  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

  • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

  c) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

  d) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

  e) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,

  f) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ), występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub

  planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

   

  1. Część graficzna operatu zawiera:

   

  1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub

  planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich

  powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,

   

  1. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,

  c) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych,

  d) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

   

  Oprócz ww. danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, zawiera:

  1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych

  materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, 2) określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,

  3) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków,

  4) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,

  5) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych

  ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,

  6) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,

  7) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,

  8) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

   

  Oprócz ww. danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zawiera:

  1) określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,

  2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

  3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

  4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.  Dane potrzebne przy sporządzeniu operatów wodnoprawnych (obliczenia max. Natężenia deszczu i rocznych sum opadów).

  Rysunek 1
  Rysunek 2
  Rysunek 3
  Rysunek 4
  Rysunek 5
  Rysunek 6
  Rysunek 7

Ilość wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw nie może być mniejsza niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha przy częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut - zgodnie z przepisem § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Opłata skarbowa

 • za pełnomocnictwo - 17,00 zł ( cz. IV zał. )

Opłaty

 • za pozwolenie wodnoprawne - 217,00 zł(od każdego rodzaju) (cz. III pkt 24 zał.)

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w Kancelarii UM Katowice, ul. Młyńska 4

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Dokumenty przesyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w Wydziale Kształtowania Środowiska , ul. Francuska 70, pokój 405

Kto może odebrać dokumenty

 • Do odebrania pozwolenia wodnoprawnego jest uprawniony wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy (zgodnie z KPA)

Dodatkowe informacje

 • Opłata za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 217,00 zł gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice Wydział Finansowy ING Bank Śląski S.A. O/K-ce nr 46105000995593021111111111.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 )
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Francuska 70, pokój 405 lub pod numerem telefonu 032 75-74-605 

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-07-15 09:18:20
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Adamiak 2012-09-10 09:38:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Kształtowania Środowiska
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Zofia MUC
Osoba przekazująca: Inspektor Violetta Skotnica, Informatyk Ryszard Adamiak
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780