Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:10:52


Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Data: 2015-06-24

Wymagane dokumenty

 •  
  • wniosek (art. 122 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469)).

  • operat wodnoprawny ( 2 egz.) wykonany zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015r. poz. 469), wraz z wersją elektroniczną. 

  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,

  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą,

  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną,

  • określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie.

 

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej:

 

1. Część opisowa operatu zawiera:

a) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedzibę i adres,

b) wyszczególnienie:

 • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

 • rodzaju urządzeń pomiarowych,

 • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

 • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

c) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrz. geograf. oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

d) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

e) charakterystykę odbiornika ścieków,

f) ustalenia wynikające z :

 • planu gosp. wodami na obszarze dorzecza,
 • warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 • krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

g) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

h) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,

i) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r., poz. 627 z póżn. zm.), występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub

planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

 1. Część graficzna operatu zawiera:

 

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich

powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,

 

 1. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,

a) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych,

b) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Oprócz ww. danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, zawiera:

1) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksym. rocznego.

2) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych

materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

3) określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,

4) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków,

5) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,

6) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych

ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,

7) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,

8) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,

9) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

 

Oprócz ww. danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zawiera:

1) określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego, średniego dobowego i maksymalnego rocznego,

2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.Dane potrzebne przy sporządzeniu operatów wodnoprawnych (obliczenia max. Natężenia deszczu i rocznych sum opadów).

Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
Rysunek 7

Ilość wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw nie może być mniejsza niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha przy częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut - zgodnie z przepisem § 21 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. z 2014r., poz. 1800).

 

Opłaty

 • za pozwolenie wodnoprawne - 217,00 zł(od każdego rodzaju) (cz. III pkt 24 zał.)

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć Biurze Obsługi Mieszkańców UM Katowice, ul. Rynek 1 - stanowisko 28 lub 29

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Dokumenty przesyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w Wydziale Kształtowania Środowiska , ul. Rynek 1, pokój 608.

Kto może odebrać dokumenty

 • Do odebrania pozwolenia wodnoprawnego jest uprawniony wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy (zgodnie z KPA)

Dodatkowe informacje

 • Opłata za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 217,00 zł gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice Wydział Finansowy ING Bank Śląski S.A. O/K-ce nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.( Dz.U. z 2014., poz. 1628)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Rynek 1, pokój 608 lub pod numerem telefonu 032 2593-815, 892 

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-07-15 09:18:20
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Violetta Skotnica 2015-06-24 10:24:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Kształtowania Środowiska - Brabara Lampart
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780