Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:11:11

Wydział Księgowo-Rachunkowy
Adres: Rynek 1
Telefon: (32) 2593-677
Email: KR@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

1. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dla jednostki budżetowej Urzędu w zakresie wydatków z zakresu zadań własnych, zleconych i powierzonych, a mianowicie:
a/ ewidencja zatwierdzonych planów wydatków z podziałem na dysponentów środków oraz wprowadzanie zmian na podstawie zarządzenia Prezydenta,
b/ kontrola formalno-rachunkowa i realizacja dyspozycji wydatków, ich księgowa dekretacja i ewidencja,
c/ ewidencja wszystkich umów dotyczących wydatków i dochodów budżetowych zawieranych przez komórki organizacyjne Urzędu,
d/ ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych,
e/ prowadzenie księgowości funduszy unijnych oraz ich rozliczanie,
f/ sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
2. Ewidencja, windykacja i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu dochodów budżetowych niepodatkowych miasta Katowice i Skarbu Państwa z tytułu:
a/ dzierżawy gruntu, najmu i zamiany innych nieruchomości,
b/ opłat za użytkowanie wieczyste,
c/ sprzedaży mieszkań, gruntu, garaży i innych nieruchomości oraz ruchomego majątku rzeczowego,
d/ opłat z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność,
e/ opłat z tytułu korzystania z powierzchni pod reklamy,
f/ opłat za korzystanie z map geodezyjnych i wpływów z rejestru gruntu,
g/ wpłat za wypisy i wyrysy z map planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
h/ grzywien nakładanych przez uprawnione komórki organizacyjne Urzędu,
i/ opłat za nie zabudowanie w terminie działki budowlanej,
j/ opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
k/ kar umownych za nieterminową realizację umowną określonych dostaw i usług,
l/ odsetek z rachunków bankowych,
ł/ opłat konsularnych,
m/ opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób,
n/ należności za eksmisje z mieszkań,
o/ opłat za prawo jazdy,
p/ opłat za tablice rejestracyjne, tablice tymczasowe,
r/ opłat za licencje,
s/ opłat za legitymacje instruktorskie,
t/ opłat za świadectwa kwalifikacyjne,
u/ opłat za udostępnianie danych osobowych i informacji publicznej,
w/ opłaty za dowody osobiste,
z/ pozostałych dochodów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
3. Ewidencja zatwierdzonych planów dochodów wprowadzanie zmian na podstawie zarządzenia Prezydenta.
4. Przekazywanie wpływów z zadań własnych gminy, powiatu, zleconych, gminie, powiatowi na rachunek budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdawczości.
5. Prowadzenie i ewidencja rozrachunków i roszczeń spornych oraz podejmowanie czynności w celu ich windykacji.
6. Ewidencja przychodów i rozchodów dochodów własnych i sporządzanie sprawozdawczości.
7. Prowadzenie księgowości podatkowej - syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu:
- podatków i opłat lokalnych,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty komunalnej.
8. Rozliczanie inkasa opłaty targowej i skarbowej.
9. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych:
a/ wystawianie upomnień,
b/ wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji.
10. Zwrot nadpłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.
11. Wydawanie zaświadczeń o zaległościach.
12. Przyjmowanie wpłat dotyczących dochodów miasta.
13. Wydawanie biletów opłaty targowej inkasentom tej opłaty.
14. Wydawanie kwitariuszy przychodowych inkasentom oraz rozliczanie opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów.
15. Prowadzenie i ewidencja przychodów i rozchodów funduszy specjalnych tj.: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
16. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz dokonywanie wpłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diet radnych w tym:
a/ pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych /potrącanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym/ oraz dokonywanie rozliczeń rocznych,
b/ naliczanie i terminowe odprowadzanie składki ZUS,
c/ ustalanie dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczenia społecznego w rozbiciu na składki:
- emerytalne,
- rentowe,
- chorobowe,
- wypadkowe
w rozbiciu na części finansowane ze środków ubezpieczonego i pracodawcy,
d/ niedopuszczenie do przekroczenia kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
e/ sporządzanie, co miesiąc raportów imiennych dla każdego ubezpieczonego,
f/ ustalanie i obliczanie zasiłków chorobowych oraz rozliczanie ich ze składką ZUS,
g/ dokonywanie innych potrąceń wynikających ze zgody pracownika,
h/ wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
17. Wykonywanie czynności podatnika podatku od towarów i usług w zakresie:
a/ sporządzania deklaracji na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży otrzymywanych z merytorycznych
komórek organizacyjnych Urzędu,
b/ terminowego rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
18. Obsługa kasowa Urzędu, w tym obrotu walutowego. 
19. Ewidencja wpłat i zwrotów wadiów za udziały w przetargach organizowanych przez Urząd.
20. Ewidencja wpłat i rozliczeń wnoszonego, należytego zabezpieczenia wykonania robót oraz rękojmi.
21. Ewidencja wszystkich umów dotyczących wydatków budżetowych zwieranych przez komórki organizacyjne Urzędu.
22. Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa składników majątkowych Urzędu.
23. Ewidencja ilościowo- wartościowa zapasów magazynowych.
24. Przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej w Urzędzie i jej rozliczanie.
25. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Wydziału.
26. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji księgowej.
27. Podejmowanie czynności w związku z wystawieniem mandatów karnych przez Straż Miejską, w tym w szczególności:
- dokonywanie księgowania przypisu należności z tytułu mandatów karnych otrzymanego elektronicznie ze Straży Miejskiej,
- księgowanie i kontrola wpłat,
- przygotowywanie i podpisywanie tytułów wykonawczych,
- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.

Pracownicy:


Naczelnik Danuta Lange


Zastępca Naczelnika Elżbieta Pachelska


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-18 08:18:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dochodów Cywilnoprawnych
Telefon: (32) 2593-673
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-07-01 08:43:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dochodów Komunalnych
Telefon: (32) 25-93-916, (32) 25-93-917
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-05-13 13:13:02
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-07-01 08:49:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dochodów Podatkowych
Telefon: (32) 2593-584
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-07-09 11:18:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dochodów Publicznoprawnych
Telefon: (32) 2593-088
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-06-13 08:54:16
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-11-26 09:51:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Inwentaryzacyjny
Telefon: (32) 2593-597
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2013-05-14 13:40:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Kasowy
Adres:
ul. Pocztowa 5, telefon: 2593-454
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-07-09 11:17:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Płacowy
Telefon: (32) 2593-643
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wydatków Budżetowych
Telefon: (32) 2593-434
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-07-01 08:47:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780