Czas wygenerowania treści 2015-02-28 23:59:25

Wydział Inwestycji
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon: (32) 2593-601
Email: in@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI


1. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych dla wszystkich inwestycji przyjętych w uchwale budżetowej na dany rok.
2. Zlecanie /zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ opracowania: koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych.
3. Sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i z koncepcją oraz założeniami przekazanymi na etapie przetargu w specyfikacji technicznej, jak również z postanowieniami umownymi. Sprawdzaniu podlega ponadto zgodność i celowość przyjętych rozwiązań, masy wykazane w przedmiarze do „kosztorysu ślepego” egzekwowania usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub uzupełniania braków.
4. Sprawdzanie „ślepych kosztorysów” w zakresie prawidłowości ich sporządzania ze sztuką przedmiarowania robót budowlanych.
5. Sprawdzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie prawidłowości jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Sporządzanie kosztorysu inwestorskiego.
7. Doprowadzanie do zawarcia kompletu umów na czasowe lub stałe zajęcie działek oraz załatwianie pozwoleń na wejście na teren nieruchomości, których zajęcie jest potrzebne dla zrealizowania inwestycji, uzyskiwanie materiałów geodezyjnych oraz dokumentów potwierdzających stan własnościowy nieruchomości, niezbędnych do przejęcia na stałe oraz doprowadzenia do ich nabycia.
8. Sporządzanie stosownych wniosków o wydanie decyzji dotyczących m.in. wycinki drzew, wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
9. Bieżące śledzenie ważności dokumentów i decyzji dotyczących procesu inwestycyjnego w zakresie spraw terenowo-prawnych, w razie potrzeby ich aktualizacja.
10. Przygotowywanie kompletu dokumentów przetargowych.
11. W oparciu o plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w projekcie budżetu miasta danego roku, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów w celu wyboru wykonawców ekspertyz, audytów, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych.
12. Przeprowadzanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przetargów mających na celu dokonanie wyboru wykonawców wszelkich: robót, usług czy dostaw niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego.
13. Przygotowywanie kompletu umów na wszelkie: roboty, usługi, dostawy niezbędne dla wykonania budżetu oraz prowadzenie ich rejestru.
14. Sporządzanie wykazów zadań inwestycyjnych, których realizacja nie zostanie zakończona w danym roku budżetowym.

B. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Ustanawianie inspektorów nadzoru na każdej z budów.
2. Zapewnianie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego.
3. Zapewnianie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli właścicieli poszczególnych mediów.
4. Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej.
5. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzenie procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu.
9. Rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji.
10. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta na etapie koordynacji zakresów realizowanych inwestycji, przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej w celu uzyskania zamierzonych efektów.
11. Sprawdzanie obmiaru faktycznie wykonanych zakresów prac, potwierdzanie ich realizacji w dokumentach budowy /dziennik budowy, protokoły odbioru wykonanych elementów/.
12. Organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych.
13. Zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych.
14. Zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych.
15. Przekazywanie obiektu do użytku wraz z kompletem dokumentacji budowy oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga.
16. Przeprowadzanie w okresach gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia.
17. Przeprowadzanie odbioru ostatecznego.

C. W ZAKRESIE ROZLICZANIA FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności
z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
2. Prowadzenie ewidencji wniesionych wadiów, przekazywania informacji służbom księgowym o terminach ich zwolnienia.
3. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
4. Przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
5. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Wydziału Księgowo-Rachunkowego z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
6. Prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
7. Wnioskowanie do Prezydenta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
8. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek miasta oraz wystawienie dokumentów OT i PT.
9. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.

D. W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Obsługa kredytów zagranicznych zgodnie z zawartymi „Umowami':
a/ pozyskiwanie środków finansowych - składanie wniosków i zawieranie umów,
b/ przygotowanie materiałów przetargowych /wersja dwujęzyczna/ i organizowanie przetargów międzynarodowych na realizację robót oraz inne usługi związane z procesem realizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wynikającymi z kontraktu,
c/ przygotowywanie stosownych umów z uczestnikami procesu inwestycyjnego w wersjach językowych polskiej i angielskiej,
d/ przygotowanie materiału do wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa,
e/ przygotowywanie dokumentów warunkujących uruchamianie częściowych płatności,
f/ przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów płatności dla poszczególnych umów,
g/ obsługa wizyt kontrolnych,
h/ udzielanie pomocy kontrolerom Trybunału Rewidentów Wspólnoty Europejskiej,
i/ końcowe rozliczenie finansowe.
2. Obsługa pożyczek, kredytów i dotacji krajowych:
a/ pozyskiwanie środków finansowych - składanie wniosków, zawieranie umów,
b/ składanie zamówień na uruchamianie poszczególnych płatności,
c/ monitoring finansowy,
d/ końcowe rozliczenie finansowe,
e/ obsługa wizyt kontrolnych.
3. Obsługa funduszy pomocowych /np. z Unii Europejskiej/:
a/ pozyskiwanie środków finansowych - składanie wniosków i zawieranie umów,
b/ współpraca z jednostkami nadzorującymi realizację zadań inwestycyjnych, 
c/ współpraca z instytucjami przygotowującymi materiały przetargowe /wersja dwujęzyczna/
i uczestniczenie w organizowanych przetargach międzynarodowych na realizację robót oraz inne usługi związane z procesem inwestycyjnym,
d/ przygotowanie stosownych porozumień związanych z realizacją projektów,
e/ zarządzanie i monitorowanie /w wersji dwujęzycznej/ realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramem i planami,
f/ monitorowanie finansowania /w wersji dwujęzycznej/ zadań inwestycyjnych w rozbiciu na koszty inwestycyjne pokrywane ze środków pomocowych oraz środków własnych /budżet gminy, kredyty zaciągane przez miasto/ z uwzględnieniem wszelkich prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji,
g/ opracowanie raportów rzeczowych i finansowych /miesięczne, kwartalne, półroczne i końcowe w wersji dwujęzycznej/z realizacji zadań inwestycyjnych, składanie wniosków
na planowane wydatki i deklaracji wydatków, opracowywanie i aktualizacja harmonogramów przepływów środków w oparciu o podpisane kontrakty oraz innych pisemnych informacji dotyczących realizacji projektu na wniosek jednostek zewnętrznych,
h/ ciągłe informowanie o prowadzonych inwestycjach,
i/ uczestniczenie w auditach i kontrolach, końcowe rozliczanie finansowe,
j/ rozliczanie końcowe wykorzystanych środków wraz z wyliczeniem efektywności.

E. W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZA DROGI

1. Wypłacanie odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

F. W ZAKRESIE KOORDYNOWANIA PROJEKTU MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE

1. Współpraca z inwestorami, wykonawcami, operatorami oraz wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w projekt.
2. Udział w opracowywaniu projektu finansowania przedsięwzięcia.
3. Udział w przygotowywaniu umów, oraz innych tekstów prawnych związanych z realizacją projektu (np. uchwała rady miasta, umowa spółki).
4. Udział w procedurach wyboru wykonawców jako członek komisji przetargowych powołanych dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań (inwestycji, opracowań itp.) związanych z realizacją projektu.
5. Udział w przygotowywaniu wniosków i projektów o dofinansowanie zadań (inwestycji, opracowań itp.) związanych z realizacją Międzynarodowego Centrum Kongresowego z funduszy europejskich i innych źródeł finansowania.
6. Udział w tworzeniu opracowań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu (wstępnego studium wykonalności, studium wykonalności, dokumentacji technicznej itp.).
7. Udział w opracowywaniu koncepcji marketingu i programu promocji Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz wdrażanie strategii marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem przyciągania imprez kongresowo-wystawienniczych do Katowic, w tym współrealizacja Projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap'.
8. Sporządzanie zbiorczego budżetu dla wszystkich zadań (inwestycji, opracowań itp.) związanych z realizacją Międzynarodowego Centrum Kongresowego i zarządzanie tym budżetem w całym procesie realizacji tego projektu.
9. Udział w opracowywaniu budżetu miasta i jego zmian (w zakresie weryfikacji i opiniowania projektów planów i wniosków o zmianę w zakresie zadań związanych z realizacją Międzynarodowego Centrum Kongresowego).
10. Opracowywanie harmonogramów etapowych rozliczeń oraz udział w przygotowywaniu raportów okresowych związanych z zewnętrznym finansowaniem (np. fundusze europejskie, kredyt bankowy, partnerstwo publiczno-prywatne).
11. Monitorowanie etapów realizacji inwestycji i sporządzanie okresowych, zbiorczych sprawozdań z postępu wdrażania projektu.

G. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Pracownicy:


Naczelnik Adam Kochański


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-12-01 09:53:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat ds. Budownictwa
Telefon: (32) 2593-602
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat ds. Budowy Infrastruktury Technicznej
Telefon: (32) 2593-625
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Adamiak 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
Dokument podpisano: 2010-05-28 09:28:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat ds. Umów i Rozliczeń
Telefon: (32) 2593-620
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Podinspektor Marcin Trynda 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Dokument podpisano: 2009-02-20 08:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780