Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:11:07

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-477
Email: po@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

1. Dokonywanie wymiaru podatków:
- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych.
2. Dokonywanie wymiaru opłat:
- skarbowej,
- targowej,
- od posiadania psów.
3. Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych.
4. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
5. Porównywanie danych ewidencji podatkowej z danymi ewidencji gruntów i budynków i innymi ewidencjami prowadzonymi przez organy administracji publicznej.
6. Planowanie dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłaty skarbowej.
7. Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
8. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej.
9. Porównywanie ewidencji podatku od środków transportowych z danymi otrzymywanymi z rejestru pojazdów.
10. Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach określenia wysokości zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych oraz opłaty targowej i opłaty skarbowej.
11. Przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
12. Prowadzenia postępowań podatkowych dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na spadkobierców i osoby trzecie.
13. Sporządzanie sprawozdawczości o ulgach wynikających z uchwał Rady.
14. Udzielanie informacji z akt podatkowych podmiotom do tego uprawnionym.

B. W ZAKRESIE ULG , ORZECZNICTWA I KONTROLI PODATKOWEJ

1. Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących ulg i zwolnień w sprawach indywidualnych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o finansach publicznych, dotyczących:
- podatków i opłat lokalnych,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- opłaty skarbowej,
- kosztów egzekucyjnych,
- kosztów upomnienia.
2. Prowadzenie postępowań dotyczących postanowień Prezydenta w sprawie ulg dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a które w całości są dochodem j.s.t.
3. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej w zakresie:
- ulg podatkowych tj. umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty i zwolnień na podstawie uchwał rady miasta,
- prowadzenia monitoringu udzielonej pomocy publicznej,
- opracowywania programów i uchwał pomocowych dotyczących podatków,
- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym zakładom pracy chronionej,
- prowadzenie sprawozdawczości.
4. Interpretacja przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych i opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych.
5. Występowanie do Ministerstwa Finansów w sprawach interpretacji przepisów podatkowych.
6. Przekazywanie interpretacji podatkowych do publikacji.
7. Kontrola podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
8. Kontrola w zakresie opłat lokalnych.
9. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty skarbowej.
10. Przygotowywanie umów z inkasentami opłaty skarbowej.
11. Prowadzenie postępowań dotyczących podmiotów w upadłości.

C. W ZAKRESIE EGZEKUCJI

1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania w ramach zadań i odpowiadających im kompetencji przejętych przez gminy o statusie miasta na podstawie art.87 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i jej aktualizacja na podstawie dokonanych wpłat.
3. Wydawanie postanowień w sprawach postępowania egzekucyjnego.
4. Analiza skuteczności prowadzonej egzekucji.
5. Sprawozdawczość z realizacji tytułów wykonawczych.

D. W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej.
2. Sporządzanie wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego.

E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Pracownicy:


Naczelnik Mirosława Witas


Zastępca Naczelnika Bożena Jaszczak


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-12 10:45:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Egzekucyjny - Katowice I
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-652, (32) 2593-656
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-11-25 07:55:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Egzekucyjny - Katowice II
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-284, (32) 2593-512
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2012-11-06 08:03:51
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:24:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-848, (32) 2593-511, (32) 2593-684
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-04-25 09:07:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-620, (32) 7574-621, (32) 7574-622
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-04-25 09:09:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice I
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:22:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2012-11-06 08:01:14
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:23:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice III
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-04 11:36:42
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-19 07:53:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice IV
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-04 11:37:56
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-19 07:54:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780