Czas wygenerowania treści 2015-11-26 13:11:31

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-477
Email: po@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

1.Dokonywanie wymiaru podatków:
- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych.
2. Dokonywanie wymiaru opłat:
- skarbowej,
- targowej,
- od posiadania psów.
3. Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych.
4. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
5. Porównywanie danych ewidencji podatkowej z danymi ewidencji gruntów i budynków i innymi ewidencjami prowadzonymi przez organy administracji publicznej.
6. Planowanie dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej.
7. Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, oraz opłaty od posiadania psów.
8. Wydawanie zaświadczeń:
- o figurowaniu w ewidencji,
- o stanie majątkowym dla prokuratury, sądów i innych organów wymienionych w ustawie Ordynacja podatkowa.
9. Porównywanie ewidencji podatku od środków transportowych z danymi otrzymywanymi z rejestru pojazdów.
10. Prowadzenie postępowania podatkowego zmierzającego do określenia wysokości podatku osobom uchylającym się od składania deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz wnoszenia opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty skarbowej.
11. Przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składanych w toku postępowania podatkowego.
12. Prowadzenia spraw związanych z postępowaniem upadłościowym.
13. Przygotowywanie uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych.
14. Sporządzanie sprawozdawczości o ulgach wynikających z uchwał Rady.
15. Koordynacja systemu poboru opłaty skarbowej w Urzędzie.

B. W ZAKRESIE ULG , ORZECZNICTWA I KONTROLI PODATKOWEJ

1. Prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego ulg i zwolnień w sprawach indywidualnych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,dotyczących:
- podatków i opłat lokalnych,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- opłaty skarbowej,
- kosztów egzekucyjnych.
2. Prowadzenie postępowań dotyczących postanowień Prezydenta w sprawie ulg dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a które w całości są dochodem j.s.t.
3. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej w zakresie:
- ulg podatkowych tj. umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty i zwolnień na podstawie uchwał rady miasta,
- prowadzenia monitoringu udzielonej pomocy publicznej,
- opracowywania programów i uchwał pomocowych dotyczących podatków,
- prowadzenie sprawozdawczości.
4. Interpretacja przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych i opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych.
5. Występowanie do Ministerstwa Finansów w sprawach interpretacji przepisów podatkowych.
6. Przekazywanie interpretacji podatkowych do publikacji.
7. Kontrola podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
8. Kontrola w zakresie opłat lokalnych.
9. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów.
10. Przygotowywanie umów z inkasentami opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów.

C. W ZAKRESIE EGZEKUCJI
1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania w ramach zadań i odpowiadających im kompetencji przejętych przez gminy o statusie miasta na podstawie art.87 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i jej aktualizacja na podstawie dokonanych wpłat.
3. Wydawanie postanowień w sprawach postępowania egzekucyjnego.
4. Analiza skuteczności prowadzonej egzekucji.
5. Sprawozdawczość z realizacji tytułów wykonawczych.

D. W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Obciążanie hipoteki.
2. Ustanawianie zastawów skarbowych.

E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Pracownicy:


Naczelnik Mirosława Witas


Zastępca Naczelnika Bożena Jaszczak


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-12-15 11:43:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Egzekucyjny - Katowice I
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-652, (32) 2593-656
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-11-25 07:55:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Egzekucyjny - Katowice II
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-284, (32) 2593-512
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2012-11-06 08:03:51
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:24:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon: (32) 2593-848, (32) 2593-511, (32) 2593-684
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-04-25 09:07:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-620, (32) 7574-621, (32) 7574-622
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-01-03 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-04-25 09:09:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice I
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:22:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: (32) 7574-699
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2012-11-06 08:01:14
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-02-26 10:23:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780