Czas wygenerowania treści 2015-11-29 04:14:38

Wydział Edukacji
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: (32) 705-41-60
Fax: (32) 259-37-15
Email: e@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - KARTA NAUCZYCIELA

1. Opracowywanie i przygotowywanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych.
2. Opracowywanie i przygotowywanie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli.
3. Określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
4. Określanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
5. Określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość.
6. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania zgody na obniżanie nauczycielom obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę.
7. Dokonywanie oceny prac dyrektorów szkól i placówek oświatowych.
8. Organizowanie i przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.
9. Opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły i nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
10. Opracowywanie i przygotowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
11. Opiniowanie wniosków nauczycieli o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.
12. Opracowywanie i przygotowywanie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowania doskonalenia nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.
13. Określenie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
14. Ustalenie po uwzględnieniu przewidywanej struktury zatrudnienia nauczycieli regulaminu określającego:
a/ wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
b/ szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem stawek osobistego zaszeregowania nauczyciela oraz dodatku za warunki pracy,
c/ wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy.

B. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE OŚWIATY

1. Przygotowywanie dokumentów do zakładania lub likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu oraz łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły albo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu.
3. Ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
4. Ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
5. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
6. Informowanie dyrektorów szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
7. Opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
8. Przygotowywanie aktów powoływania rady oświatowej oraz dokumentów regulujących jej działalność.
9. Prowadzenie ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
10. Przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
11. Sprawdzanie i opiniowanie statutów szkół i placówek niepublicznych oraz regulaminów innych form wychowania przedszkolnego pod kątem ich zgodności z prawem.
12. Przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
13. Przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
14. Przygotowywanie decyzji o nadawaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
15. Przygotowywanie decyzji o cofnięciu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
16. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
17. Przygotowywanie decyzji dotyczących zgody na likwidacje szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.
18. Udzielanie osobom prawnym i fizycznym informacji w sprawach przepisów
prawa oświatowego, regulujących organizację i funkcjonowanie niepublicznych
szkół, placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
a w szczególności dotyczących ich zakładania, prowadzenia oraz likwidacji szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną.
19. Organizowanie i kontrola systemu doradztwa metodycznego w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu.
20. Udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół i placówek.
21. Opracowywanie rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalanie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnych kwot dofinansowania. 
22. Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
23. Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
24. Załatwianie wszystkich spraw w zakresie oceny i akceptacji warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.
25. Przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu po ostatnim roku gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego.
26.Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu ich wykorzystywania przez 
niepubliczne przedszkola, szkoły i osoby prowadzące wychowanie przedszkolne.

C. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

1. Przygotowywanie na podstawie wydanego przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczaniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, wniosków do Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka.
2. Przygotowywanie skierowań dla nieletniego do wskazanego przez Centrum ośrodka.

D. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ

1. Prowadzenie baz danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.

E. W ZAKRESIE PLANOWANIA, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

1. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących dotowania szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2. Weryfikacja projektów rocznych planów finansowych i planów środków specjalnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Katowic oraz sporządzanie zbiorczych zestawień w/w planów.
3. Opiniowanie zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych i zmian w ich rocznych planach finansowych oraz sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących tych wniosków.
4. Opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań oraz analiz finansowych z przebiegu wykonywania rocznych planów finansowych i planów środków specjalnych szkół i placówek oświatowych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Planowanie i rozliczanie dotacji na wyjazdy śródroczne dzieci /'zielone szkoły'/.
6. Dokonywanie analiz budżetowych dla potrzeb Rady i Prezydenta.
7. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów.
8. Nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe.
9. Przeprowadzanie w każdym roku kalendarzowym, analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
10. Sporządzanie w każdym roku kalendarzowym sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ustalonych dla danego roku.

F. W ZAKRESIE POLITYKI EDUKACJI

1. Koordynowanie prac Komitetu Sterującego do spraw opracowania Polityki Edukacji w Mieście Katowice.
2. Opracowanie propozycji dokumentu Polityka Edukacji w Mieście Katowice na lata 2015-2022.
3. Bieżący monitoring realizacji zadania Polityka Edukacji w Mieście Katowice.

G. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

H. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór nad działalnością:
a/ przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
b/ szkół,
c/ placówek oświatowych,
d/ Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.


Pracownicy:


Naczelnik Mieczysław Żyrek


Zastępca Naczelnika Bogdan Szaflarski


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-05-20 09:38:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji
Telefon: 32/70-54-180
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-05-26 08:57:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej
Telefon: 32/70-54-170
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-02-06 14:05:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Publicznych Przedszkoli Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych
Telefon: 32/70-54-179
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-05-22 09:24:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych
Telefon: 32/70-54-162
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-02-06 14:06:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780