Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:07:37

Wydział Edukacji
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: (32) 705-41-60
Fax: (32) 259-37-15
Email: e@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - KARTA NAUCZYCIELA

1. Opracowywanie i przygotowywanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych.
2. Opracowywanie i przygotowywanie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli.
3. Określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
4. Określanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
5. Określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 KN oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość.
6. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania zgody na obniżanie nauczycielom obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę.
7. Dokonywanie oceny prac dyrektorów szkól i placówek oświatowych.
8. Organizowanie i przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.
9. Opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły i nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
10. Opracowywanie i przygotowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
11. Opiniowanie wniosków nauczycieli o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.
12. Opracowywanie i przygotowywanie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowania doskonalenia nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.
13. Określenie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
14. Ustalenie po uwzględnieniu przewidywanej struktury zatrudnienia nauczycieli regulaminu określającego:
a/ wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
b/ szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem stawek osobistego zaszeregowania nauczyciela oraz dodatku za warunki pracy,
c/ wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

B. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE OŚWIATY 

1. Wydawanie dokumentów do zakładania lub likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu oraz łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły albo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu
3. Ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
4. Ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
5. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
6. Informowanie dyrektorów szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
7. Opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
8. Wydawanie aktów powoływania rady oświatowej oraz dokumentów regulujących jej działalność.
9. Prowadzenie ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
10. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania
przedszkolnego.
11. Sprawdzanie i opiniowanie statutów szkół i placówek niepublicznych oraz regulaminów innych form wychowania przedszkolnego pod kątem ich zgodności z prawem.
12. Wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
13. Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
14. Wydawanie decyzji o nadawaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
15. Wydawanie decyzji o cofnięciu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
16. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
17. Wydawanie decyzji dotyczących zgody na likwidacje szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.
18. Udzielanie osobom prawnym i fizycznym informacji w sprawach przepisów prawa oświatowego, regulujących organizację i funkcjonowanie niepublicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a w szczególności dotyczących ich zakładania, prowadzenia oraz likwidacji szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną.
19. Organizowanie i kontrola systemu doradztwa metodycznego w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu.
20. Udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół i placówek.
21. Opracowywanie rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalanie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnych kwot dofinansowania.
22. Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
23. Wydawanie decyzji w sprawie świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
24. Załatwianie wszystkich spraw w zakresie oceny i akceptacji warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.
25. Przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
26. Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
27. Kierowanie o kształcenia specjalnego uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
28. Zapewnienie dowozu do szkół uprawnionym uczniom.
29. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus.
30. Gromadzenie, opracowywanie i kontrolowanie danych niezbędnych do ustalania wysokości dotacji celowych z budżety państwa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
31. Gromadzenie, opracowywanie i kontrolowanie danych niezbędnych do ustalania wysokości dotacji celowych na realizację rządowych projektów mających na celu: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach, rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.
32. Określanie kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowo wychowawczych, liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
33. Uzgadnianie z dyrektorami publicznych placówek oświatowo-wychowawczych terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów.
34. Wyrażanie zgody na przyjęcie uczniów w trakcie roku szkolnego do publicznych przedszkoli i szkół wszelkich typów, jeżeli wymaga to zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe.
35. Wydawanie zgody na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
36. Przygotowywanie wniosków do Ministra Edukacji Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie w szkołach oddziałów międzynarodowych.
37. Przygotowywanie dokumentów dotyczących wyznaczania, w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności.

C. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

1. Przygotowywanie na podstawie wydanego przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczaniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, wniosków do Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka.
2. Przygotowywanie skierowań dla nieletniego do wskazanego przez Centrum ośrodka. 

D. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ

1. Prowadzenie baz danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie upoważnienia do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
3. Wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej. 

E. W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA BUDŻETEM OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ, UDZIELANIA DOTACJI, PRZEPROWADZANIA ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

1. Udzielanie dotacji na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (w tym przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych).
2. Planowanie budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:
- weryfikacja propozycji projektów rocznych jednostkowych planów finansowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
- opracowanie propozycji projektu budżetu oświaty na podstawie zweryfikowanych danych o których mowa powyżej,
- opracowanie budżetów (planów finansowych wydatków i dochodów) dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, z podziałem na zadania, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy/rodzaje wydatków.
3. Zarządzanie budżetem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zarządzanie zmianami w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:
- opiniowanie zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych,
- opiniowanie wnioskowanych zmian w rocznych planach finansowych,
- sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących w/w wniosków.
4. Opracowanie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z postanowieniami uchwały Rady, w tym przedmiocie sprawy.
5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, miedzy innymi na podstawie danych finansowych uzyskanych ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
6. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie rozliczania i wzajemnej refundacji kosztów:
- zatrudnienia związanych z nauczaniem religii w szkołach i placówkach oświatowych, 
- dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych zamieszkałych na terenie innych gmin niż gmina udzielająca dotacji,
- wychowania przedszkolnego ponoszonych na uczniów przedszkoli publicznych, zamieszkałych na terenie innych gmin niż gmina ponosząca te koszty.
7. Udzielanie dotacji na rzecz wyższych uczelni z terenu miasta Katowice oraz rozliczanie wykorzystania tych dotacji.
8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez niepubliczne oraz publiczne szkoły i inne placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
9. Sporządzanie informacji oraz analiz finansowych dot. budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
10. Udział w pracach dot. regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
11. Nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe (m.in. środki z dotacji celowych oraz środki zagraniczne).
12. Realizacja czynności wynikających z art.30a ustawy Karta Nauczyciela.
13. Administrowanie systemami informatycznymi służącymi do planowania i zarządzania budżetem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, oraz udzielania dotacji na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

F. W ZAKRESIE POLITYKI EDUKACJI

1. Koordynowanie prac Komitetu Sterującego do spraw opracowania Polityki Edukacji w Mieście Katowice.
2. Opracowanie propozycji dokumentu Polityka Edukacji w Mieście Katowice na lata 2015-2022.
3. Bieżący monitoring realizacji zadania Polityka Edukacji w Mieście Katowice.

G. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

1. Rozpatrywanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2. Ogłaszanie konkursów na zadania uwzględnione w Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
3. Przyznawanie tzw. „MAŁYCH GRANTÓW' w ramach zadań priorytetowych określonych w programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

H. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

I. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór nad działalnością:
a/ przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
b/ szkół,
c/ placówek oświatowych,
d/ Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Pracownicy:


Naczelnik Mieczysław Żyrek


Zastępca Naczelnika Bogdan Szaflarski


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-22 11:19:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji
Telefon: 32/70-54-180
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-05-26 08:57:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej
Telefon: 32/70-54-170
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-02-06 14:05:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Publicznych Przedszkoli Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych
Telefon: 32/70-54-179
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-05-22 09:24:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych
Telefon: 32/70-54-162
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-02-06 14:06:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780