Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:09:22

Wydział Budownictwa
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: (32) 2593-421
Email: b@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE WYNIKAJACE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

A. W ZAKRESIE LOKALIZACJI OBIEKTÓW

1. Opracowanie i udzielanie na wniosek inwestorów opinii o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmiany zagospodarowania terenu na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
5. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
6. Przekazywanie informacji do Wydziału Planowania Przestrzennego o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy.
7. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmianie zagospodarowania terenu.
8. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora.
9. Procedura egzekucyjna w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, a została dokonana bez decyzji o warunkach zabudowy.
10. Opiniowanie podziałów geodezyjnych działek na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

B. W ZAKRESIE WZMOCNIENIA NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU

1. Współpraca z Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska i Biurem Konserwatora Zabytków w zakresie przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych odnośnie sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń - sprawdzanie pod względem zgodności z postanowieniami uchwały Rady określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

C. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

II. ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYSZCZEGÓLNIONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE I PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ

1. Udzielanie, bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
3. Wydanie pozwoleń na budowę względnie rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zatwierdzanie projektów budowlanych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
6. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
8. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
9. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu czy nieruchomości.
12. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
13. Wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
14. Wydawanie zaświadczenia o samodzielności lokali.
15. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę.
16. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.
17. Przekazywanie informacji do Wydziału Planowania Przestrzennego i Wydziału Geodezji o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę.
18. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością o ruchu budowlanym.
19. Wykonywanie innych obowiązków określonych ustawą Prawo budowlane.
20. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21. Uczestniczenie w posiedzeniach Narady Koordynującej sieci uzbrojenia terenu.
22. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.
23. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego.
24. Wydawanie dziennika budowy.
25. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy przeprowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
26. Opiniowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. ZADANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pracownicy:

Naczelnik Roman Olszewski


Zastępca Naczelnika Bożena Górka


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Kierownik referatu Lech Witoszek 2016-01-15 11:45:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Podinspektor Marcin Trynda 2009-02-09 12:30:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Dokument podpisano: 2009-01-08 12:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Lokalizacji
Telefon: (32) 2593-543
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Podinspektor Marcin Trynda 2009-02-09 12:17:53
Ostatnia aktualizacja: 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Dokument podpisano: 2008-12-09 12:17:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780