Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:10:59

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: Plac Wolności 12 A
Telefon: (32) 2597-214
Email: usc@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy, w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

1. Planowanie i realizacja wydatków budżetowych na nagrody dla Jubilatów z okazji 100 /i dalszych/ rocznic urodzin oraz 50-tej, 60-tej i 65-tej rocznicy pożycia małżeńskiego.
2. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.

II. ZADANIA ZLECONE

1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/ i prowadzenie rejestru tych zdarzeń /księgi, system informatyczny/.
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów /skrócone i zupełne/ i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
3. Wydawanie decyzji i postanowień związanych z rejestracją stanu cywilnego i zmianami w księgach oraz pism odmawiających wskazanych prawem czynności kierownika urzędu stanu cywilnego.
4. Dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego.
5. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń:
a/ o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /małżeństwa wyznaniowe/,
b/ o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
6. Odbieranie oświadczeń:
a/ koniecznych do uznania ojcostwa dziecka oraz ustalenia jego nazwiska,
b/ małżonków o nadaniu dziecku jednego z nich nazwiska, jakie zgodnie z ustawą - Kodeks rodzinny i opiekuńczy nosiłoby ich wspólne dziecko,
c/ małżonków, o nazwisku ich dzieci, składanego przy sporządzaniu aktu urodzenia ich pierwszego dziecka,
d/ rodziców dziecka o zmianie jego imienia, jakie było wpisane do aktu urodzenia dziecka w chwili sporządzania aktu,
e/ małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
7. Powiadamianie:
a/ Sądu Rejonowego o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią,
b/ właściwej placówki konsularnej o zgonie cudzoziemca,
c/ urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia cudzoziemca o zawarciu przez niego związku małżeńskiego oraz o jego zgonie w przypadkach rejestracji tych zdarzeń w tut. urzędzie stanu cywilnego.
8. Przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń /urodzenia i zgony/, podlegających rejestracji w innym urzędzie stanu cywilnego i przekazywanie protokołów zgłoszeń do właściwego urzędu stanu cywilnego.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska od obywateli polskich, cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, cudzoziemców mających status uchodźcy oraz:
a/ prowadzenie postępowania, orzekanie i wydawanie decyzji w tych sprawach,
b/ informowanie właściwych organów o dokonanej zmianie.

Pracownicy:

Kierownik Mirosław Kańtor


Zastępca Kierownika Teresa Pudo


Zastępca Kierownika Barbara Kurzeja


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Kierownik referatu Lech Witoszek 2016-01-15 11:43:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Archiwum Aktów Stanu Cywilnego
Telefon: (32) 2597-214 wew.19
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-05-23 08:55:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Rejestracji Stanu Cywilnego
Telefon: (32) 2597-214, fax 2582-530
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2011-01-19 11:27:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Elżbieta Stawska
Osoba przekazująca: Krzysztof Błachut, Informatyk Marek Nowicki
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780