Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:09:26

Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta.
Adres: Rynek 13
Telefon: (32) 2593-260
Email: architekt.miasta@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Doradcy Prezydenta - Architekta Miasta należy w szczególności:

1. Wskazywanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej.
2. Podejmowanie działań nakierowanych na podnoszenie jakości architektury i przestrzeni publicznej ważnych lokalizacji w mieście przez formułowanie wytycznych i opiniowanie projektów analiz urbanistycznych oraz decyzji administracyjnych.
3. Inicjowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.
4. Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Wydziałem Budownictwa w zakresie opiniowania projektów planistycznych.
5. Zasięganie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
6. Edukacja i informacja w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta. 
W tym:
1/ Reprezentowanie stanowiska Prezydenta w sprawach architektury, urbanistyki i budownictwa - po jego wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydentem - na zewnątrz.
2/ Reprezentowanie Prezydenta i bieżąca współpraca z branżowymi organizacjami i stowarzyszeniami architektów i urbanistów.
3/ Stała współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną realizowana w szczególności przez udział w jej posiedzeniach.
4/ Stała współpraca z Wydziałem Budownictwa w zakresie opiniowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego pod kątem kolizji z zamierzeniami inwestycyjnymi miasta i opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
5/ Stała współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego w zakresie:
a/ opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
b/ kształtowania polityki przestrzennej miasta poprzez określanie priorytetów w zakresie opracowywania m.p.z.p.,
c/ akceptacji wytycznych założeń do m.p.z.p.,
d/ opiniowania projektów m.p.z.p. przed ich uchwaleniem przez Radę,
e/ opiniowania założeń urbanistyczno-przestrzennych realizowanych przez Wydział i zlecanych na zewnątrz koncepcji urbanistycznych.
6/ Stała współpraca w zakresie opiniowania pod względem urbanistyczno-architektonicznym całości przedsięwzięć realizowanych przez:
- Wydział Inwestycji,
- Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek' - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic,
7/ Stała współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Inwestycji, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów oraz Zakładem Zieleni Miejskiej w zakresie opiniowania pod względem urbanistyczno-architektonicznym projektów budowy i przebudowy układów komunikacyjnych, dróg i ulic.
8/ Stała współpraca z Zakładem Zieleni Miejskiej w zakresie opiniowania pod względem urbanistyczno architektonicznym projektów budowy i przebudowy parków, placów zabaw, skwerów, itp.

Pracownicy:

Doradca Prezydenta Stanisław Podkański


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Ryszard Adamiak 2011-02-15 13:55:39
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-21 10:09:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780