Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:09:31

Zespół Asystentów Prezydenta Miasta
Adres: pok. 211, ul. Młyńska 4
Telefon: (32) 2593-287
Zadania:


Do zakresu działania Zespołu Asystentów Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1. Współpraca z Sekretariatem Prezydenta w zakresie ustalania i organizacji kalendarza spotkań Prezydenta.
2. Towarzyszenie Prezydentowi podczas spotkań, sporządzanie notatek z nich oraz przekazywanie w razie potrzeby wykazów ustaleń podjętych na nich do Biura Prasowego w celu nadzoru nad ich realizacją.
3. Udział w imieniu Prezydenta w spotkaniach koordynowanych bezpośrednio przez niego.
4. Współpraca z Zastępcami Prezydenta w sprawach dotyczących udziału przedstawicieli Urzędu w spotkaniach zewnętrznych.
5. Koordynowanie i obsługa spotkań Prezydenta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie:
- organizacyjnym (uzgadnianie terminów, współpraca z inicjatorem/organizatorem, logistyka, ew. prowadzenie spotkania),
- merytorycznym (przygotowanie prezentacji),
- technicznym (zapewnienie sprzętu - rzutnik, laptop, aparat fotograficzny, nagłośnienie),
- promocyjnym i medialnym (we współpracy z Wydziałem Promocji i Biurem Prasowym).
6. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Prezydenta w środkach społecznego przekazu.
7. Stała, bezpośrednia współpraca ze środkami społecznego przekazu (w tym - mediami elektronicznymi) w zakresie informowania o działalności Prezydenta oraz udzielania odpowiedzi na zapytania w tym zakresie.
8. Współpraca z Biurem Prasowym przy organizacji konferencji prasowych Prezydenta.
9. Przygotowywanie we współpracy z Biurem Prasowym codziennych, porannych wyciągów prasowych i ich omawianie.
10. Sporządzanie we współpracy z Biurem Prasowym i Wydziałem Promocji informacji dotyczących ważniejszych rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezydenta.
11. Wykonywanie funkcji łącznika pomiędzy Prezydentem a środowiskami młodzieżowymi w mieście.
12. Udział w wyznaczonych przez Prezydenta posiedzeniach Rady i jej komisji oraz posiedzeniach Prezydenta.
13. Uzgadnianie z Sekretariatem Prezydenta harmonogramów przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców oraz protokołowanie ich.

Pracownicy:


Dawid Zapała Asystent Prezydenta Miasta


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Ryszard Adamiak 2011-01-18 09:29:27
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-21 09:44:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780