Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:10:41

Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic
Adres: Rynek 13
Telefon: (32) 2593-833
Email: bck@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Pełnomocnika - Biura należy w szczególności:

1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym mającym na celu przebudowę strefy centralnej miasta Katowice, ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych w strefie „Rondo-Rynek' w granicach określonych ulicami:
- od północy: ul.Chorzowską, stroną południową Ronda Gen.J.Ziętka, Al.Roździeńskiego,
- od wschodu: fragmentem ul.Teatralnej, fragmentem ul.Uniwersyteckiej,
- od południa: ul.Warszawską, ul.Dyrekcyjną, ul.Staromiejską, ul.Młyńską,
- od zachodu: ul.Wawelską, ul.Stawową, zachodnią elewacją „Superjednostki'.
2. Stworzenie schematu organizacyjnego koordynacji wszelkich działań planistycznych, projektowych i realizacyjnych.
3. Stworzenie schematu współpracy i zależności kompetencyjnej związanej z prowadzonymi równolegle przedsięwzięciami tj.: przebudowa rejonu dworca PKP, budowa Centrum Kongresowego, budowa Nowego Muzeum Śląskiego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji wybranych fragmentów centralnej części miasta Katowice - rozszerzenie strefy centralnej miasta znajdującej się w obszarze ograniczonym ulicami: Misjonarzy Oblatów, Katowicką, Markiefki, Roździeńskiego, Dudy Gracza, Graniczną, torami PKP, Goeppert-Mayer, Grundmanna, Stęślickiego, uwzględniającego wydziały Urzędu oraz jednostki zależne i współpracujące z miastem Katowice.
4. Współpraca w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Przygotowanie ramowego projektu finansowania niekomercyjnych obiektów i przestrzeni publicznych związanych szczególnie z przedsięwzięciem przebudowy strefy „Rondo-Rynek' z uwzględnieniem współudziału finansowego: budżetu miasta, funduszy europejskich kredytów bankowych, partnerstwa publiczno-prawnego, z jednoczesnym przedstawieniem zasad przepływów finansowych oraz określeniem potencjalnych zagrożeń dla planowanych montaży finansowych.
6. Opiniowanie gotowych projektów związanych z obszarem „Rondo-Rynek'.
7. Wykonanie opracowań, ekspertyz lub opinii w zakresie niezbędnym do prawidłowego zarządzania procesem inwestycyjnym, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i procedur wynikających z pkt 2 i 3.
8. Sporządzanie wniosków do opracowania regulaminu wyboru przyszłych uczestników i wykonawców Projektu oraz uczestniczenie w ich wyborze.
9. Opracowanie harmonogramów realizacji obejmujących projekty inwestora strategicznego i innych inwestorów zarówno publicznych, jak i prywatnych we współpracy ze wskazanymi wydziałami Urzędu.
10. Koordynacja prac budowlanych związanych z Projektem przebudowy strefy „Rondo-Rynek' w Katowicach.
11. Współpraca z inwestorami strategicznymi i innymi inwestorami, wykonawcami, operatorami oraz wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w projekt przebudowy strefy „Rondo-Rynek'.
12. Współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną w zakresie opiniowania przedkładanych na tym forum projektów, zlokalizowanych w centrum Katowic.
13. Monitorowanie etapów realizacji Projektu i sporządzanie okresowych, zbiorczych sprawozdań rzeczowo finansowych z postępu wdrażania Projektu.
14. Opracowywanie materiałów niezbędnych dla promocji Projektu.
15. Sporządzanie raportu końcowego z realizacji Projektu.

Pracownicy:


Pełnomocnik Prezydenta Krzysztof Rogala


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Podinspektor Marcin Trynda 2009-07-01 07:11:18
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-19 08:33:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780