Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:09:56

Wydział Planowania Przestrzennego
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: (32) 2593-555
Email: pp@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOORAZ JEGO ZMIAN

1. Sporządzanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice' („Studium') i zmian ustaleń „Studium' w tym:
a/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium' oraz zmian „Studium',
b/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „Studium' oraz zmian „Studium' zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c/ opracowywanie projektów „Studium' oraz zmian „Studium',
d/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu ustaleń „Studium' oraz zmian „Studium'.

B. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ICH ZMIAN

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) i zmian m.p.z.p., w tym m.p.z.p. terenów górniczych:
a/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
b/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. zgodnie z zakresem i procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawieo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c/ przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących sporządzanych m.p.z.p.,
d/ opracowywanie projektów m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
e/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu m.p.z.p i zmian m.p.z.p.

C. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM SŁUŻĄCYCH OCENIE AKTUALNOŚCI „STUDIUM' I M.P.Z.P.ORAZ MONITOROWANIA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1. Przed przystąpieniem do sporządzenia m.p.z.p i zmian m.p.z.p wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium' i zakresu prac planistycznych.
2. Przygotowywanie opracowań dotyczących uwarunkowań planistycznych przed przystąpieniem do sporządzenia m.p.z.p i zmian m.p.z.p - opracowanie ekofizjograficzne, warunki górnicze, opracowania studialne i analityczne, koncepcje, założenia itp.
3. Przygotowanie okresowych ocen aktualności „Studium' i m.p.z.p. poprzez:
a/ analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
b/ ocenę postępów w opracowaniu m.p.z.p. i opracowywanie wieloletnich harmonogramów ich sporządzania.
4. Przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany „Studium' i m.p.z.p.
5. Opracowywanie wytycznych i współudział w organizacji konkursów urbanistyczno- architektonicznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz, studiów i koncepcji oraz opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

D. W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Udostępnianie do wglądu „Studium' i obowiązujących m.p.z.p.
2. Wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów w m.p.z.p. i „Studium'.
Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Gospodarki Mieniem w koordynowaniu gospodarki gruntami poprzez:
a/ opiniowanie wniosków dotyczących zbycia lub wydzierżawienia terenów miejskich,
b/ opiniowanie wnioskowanych przyłączeń terenów miejskich do działek prywatnych,
c/ opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości.
3. Wydawanie wyrysów i wypisów z m.p.z.p. i „Studium'.

E. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MERYTORYCZNEJ DOTYCZACEJ PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z SAMORZĄDAMI GMIN SĄSIEDNICH I WOJEWÓDZTWA

1. Współpraca z samorządami gmin sąsiednich - opiniowanie projektów „Studium' i m.p.z.p. /lub ich zmian/ gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym.
2. Współpraca z samorządem województwa - opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Przygotowywanie opinii dotyczących programów i polityk wojewódzkich, metropolitalnych, rządowych oraz projektów ustaw.
4. Współpraca ze Stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami wyższymi w zakresie kształtowania rozwoju przestrzennego miasta.
5. Współpraca i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
6. Współpraca Doradcą Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architektem Miasta oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

F. W ZAKRESIE MONITORINGU DOTYCZĄCEGO SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

1. Naliczanie w drodze decyzji jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą m.p.z.p. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji przy realizacji zadania.
2. Ocena dokumentów w sprawie umarzania lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej.
3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości:
a/ odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
b/ wykupienia nieruchomości lub jej części,
c/ zamiany nieruchomości na inną, w związku z uniemożliwieniem bądź istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części - w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem - wynikającym z uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany.
Współdziałanie przy realizacji zadań określonych w pkt. b/ i c/ z Wydziałem Gospodarki Mieniem.
4. Ustalenie odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w związku z obniżeniem wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu bądź dokonanej w nim zmiany i nie skorzystania z praw, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Przygotowywanie na sesję Rady informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających z art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

G. W ZAKRESIE GROMADZENIA DANYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH PRZETWARZANIA

1. Opracowywanie i wdrażanie projektu MSZ-KIIP we współpracy w Wydziałem Geodezji w zakresie tworzenia Centralnej Bazy Danych Planowania Przestrzennego (CBDPP) oraz informatycznych narzędzi wspomagających sporządzanie m.p.z.p., „Studium', zmian „Studium' oraz innych opracowań planistycznych.
2. Opracowywanie graficznej części projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. oraz „Studium' i ich zmian, projektów m.p.z.p. oraz „Studium' i ich zmian.
3. Prowadzenie rejestrów m.p.z.p. oraz „Studium' i ich zmian oraz wniosków o sporządzenie m.p.z.p.
4. Prowadzenie rejestrów graficznych decyzji o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwoleniu na budowę na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego.
5. Prowadzenia rejestru inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej która należy do zadań własnych gminy wskazanych w załączniku uchwały Rady w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
6. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanych ze sporządzaniem m.p.z.p., „Studium' i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych w formie papierowej w tym także elektronicznej.
7. Prowadzenie serwisu BIP w zakresie planowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji o środowisku w Systemie Informacji o Środowisku.

H. W ZAKRESIE WZMOCNIENIA NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU

1. Koordynacja zadań w zakresie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu w tym współpraca z Doradcą Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architektem Miasta, Wydziałem Budownictwa, Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska, Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych i Biurem Konserwatora Zabytków przy analizowaniu możliwości ustalenia w formie uchwały Rady zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

I. W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIASTA I BUDŻETU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

1. Przygotowywanie założeń do projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych.
2. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Wydziału.

Pracownicy:


Naczelnik Teresa Homan-Chanek


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-03-13 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-14 10:18:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Telefon: (32) 2593-294
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Ryszard Adamiak 2011-08-02 08:40:05
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2011-10-18 13:50:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780