Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:09:47

Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: (32) 2593-272
Email: so@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE HANDLU, GASTRONOMII I USŁUG

1. Nadzorowanie funkcjonowania targowisk w zakresie:
a/ przygotowania aktów prawnych dotyczących opłat targowych,
b/ współpracy z podmiotami prowadzącymi targowiska,
c/ kontrolowania prawidłowego poboru opłat targowych.
2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania odmowy, cofania i wygasania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
b/ występowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,
c/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
d/ naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,
e/ egzekwowanie w/w opłat,
f/ prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych przepisami ustawy,
g/ bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Wydziale Polityki Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostkami mającymi uprawnienia kontrolne tj.: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu lub kasyna gry.

B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Wydawanie zaświadczeń z zakresu produkcji zwierzęcej oraz o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu.
2. Wydawanie decyzji o odebraniu zwierząt gospodarskich utrzymywanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
3. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych.
4. Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.
6. Współudział w organizacji i przeprowadzaniu spisów rolnych.
7. Współudział w przeprowadzaniu wyborów do Izby Rolniczej. 

C. W ZAKRESIE MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

1. Gromadzenie informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne dokumentów.
2. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych i przesyłanie ich organowi nadzorującemu, w terminach i formie określonych przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Gromadzenie informacji i prowadzenie rejestru otrzymanej przez miasto Katowice pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.

D. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Reklamowanie radnych i pracowników Urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o zatrudnieniu lub zwolnieniu z pracy pracowników Urzędu - żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne.

E. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a/ Zakładu Targowisk Miejskich.

F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

II. ZADANIA WŁASNE POWIATU

A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Przyjmowanie informacji Inspektora Wojewódzkiego o działalności Inspekcji Ochrony Roślin.
2. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.
3. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
4. Współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą.
5. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

B. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie, a zwłaszcza:
a/ opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych „Planu Operacyjnego funkcjonowania miasta Katowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny',
b/ organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach obronnych, opracowanie i uzgadnianie wieloletnich planów i programów szkolenia oraz ćwiczeń obronnych,
c/ opracowanie i aktualizacja „Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania' oraz obsady osobowej zespołów i grup zadaniowych,
d/ opracowanie „Ankiety do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych',
e/ opracowanie „Planu kontroli realizacji zadań obronnych', organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych.
2. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo gospodarza) oraz zabezpieczenie jego obsady osobowej.

III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY

A. W ZAKRESIE STOWARZYSZEŃ

1. Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenia miasta Katowice:
a/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,
b/ opiniowanie dokumentów /statutów/ dla sądu rejestracyjnego pod kątem zgodności z prawem w sprawach rejestracji i sporządzanie wniosków o rozwiązanie,
c/ zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
d/ przygotowywanie wniosków do sądu o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec stowarzyszeń naruszających porządek prawny.
2. Przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń z siedzibą na terenia miasta Katowice odnośnie przestrzegania przepisów o rejestracji i powiadamiania o transakcjach, w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Wydawanie w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
3. Określanie zadań dla właścicieli lasów w zakresie kształtowania równowagi ekosystemów leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów.
4. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny.
5. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia na obszarze miasta.
6. Wydawanie decyzji w sprawach udzielania dotacji na pokrycie kosztów zalesiania.
7. Cechowanie pozyskiwanego w lasach drewna i wydawanie dokumentów w tym zakresie.
8. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
9. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
10. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:
- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
11. Publikowanie i aktualizacja informacji o środowisku.
12. Prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
13. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie spraw związanych z łowiectwem, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich.
14. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów w związku z powstaniem szkód w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody.
15. Wydawanie decyzji w sprawie zamiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
16. Wydawanie decyzji w sprawie uznawania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
17. Zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu.

IV. ZADANIA ZLECONE

A. W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNOŚCI

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań oraz rozstrzyganie wątpliwości, w tym zakresie.
3. Przyjmowanie wniosków w sprawie nadania numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania tego numeru.
4. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
5. Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
6. Prowadzenie rejestru wyborców.
7. Sporządzanie spisów wyborców. 

B. W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH

1. Wydawanie dowodów osobistych.
2. Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. Występowanie o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, ubiegających się o wydanie dowodu osobistego.
4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym.
5. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie posiadanego dostępu.
6. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

C. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego zgłaszania się osób.
2. Sporządzenie i bieżąca aktualizacja rejestru osób objętych rejestracją.
3. Orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierza.
4. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (z wyjątkiem okresowej służby wojskowej).
5. Uznawanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
6. Uznawanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia tej służby, za żołnierza samotnego.
7. Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
8. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:
a/ współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach i innymi jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do korzystania ze świadczeń,
b/ współpraca z posiadaczami środków transportowych, rzeczy ruchomych i nieruchomości przeznaczonych do świadczeń,
c/ przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
d/ wystawianie wezwań do wykonania świadczeń,
e/ sporządzenie i bieżąca aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych,
f/ prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.
9. Zorganizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:
a/ opracowanie planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej, przygotowanie niezbędnych sił i środków do realizacji planów,
b/ wyznaczenie i szkolenie pracowników Urzędu realizujących zadania w czasie rozwinięcia akcji kurierskiej,
c/ przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera Urzędu oraz wystawianie wezwań do wykonania świadczeń,
d/ sporządzenie i bieżąca aktualizacja wykazów wykonawców, łączników i kurierów,
e/ opracowanie wykazu obsady stanowisk w planie akcji kurierskiej, 
f/ stała aktualizacja planu akcji kurierskiej,
g/ bieżąca współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach oraz Komendą Miejską Policji w Katowicach przy opracowaniu i aktualizacji planów akcji kurierskiej.

D. W ZAKRESIE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszaniem, wznawianiem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez:
a/ przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b/ przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym,
c/ przesyłanie wniosków drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d/ archiwizowanie wniosków.
2. Udzielanie w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej informacji dotyczących spraw ewidencyjnych przedsiębiorców za okres, gdy organem rejestrowym był Prezydent.

E. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

A. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie z powiatową komisją lekarską w tym zakresie, a zwłaszcza:
a/ przygotowanie i wyposażenie lokalu, w którym jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa,
b/ zatrudnienie na podstawie umów osób do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej, wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej,
c/ sporządzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
d/ przygotowanie i opracowanie wezwań do kwalifikacji wojskowej,
e/ współdziałanie z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełnienia przez osobę obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
f/ stała analiza stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
g/ występowanie do policji z wnioskami o doprowadzenie do komisji lekarskiej osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej,
h/ przygotowanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz wniosków o ściganie osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji z przyczyn nieusprawiedliwionych.

VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ

A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Gromadzenie informacji na temat upraw maku i konopi włóknistych
2. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów śródpolnych miasta przez koła łowieckie. 

B. W ZAKRESIE FUNDACJI

1. Prowadzenie ewidencji fundacji.
2. Wyznaczanie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji albo żądanie dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.
3. Występowanie do sądu o:
- zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego oraz likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach,
- ustalenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
- uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, a także o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Pracownicy:


Naczelnik Grzegorz Skorupa


Zastępca Naczelnika Tomasz Lubartowicz


Zastępca Naczelnika Teresa Jaromin


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Kierownik referatu Lech Witoszek 2016-01-15 12:04:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dowodów Osobistych
Telefon: (32) 2593-365
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 08:59:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Postępowań Meldunkowych
Telefon: (32) 2593-373, (32) 2593-372
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2005-01-01 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-12-01 09:54:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń
Telefon: (32) 2593-903
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-12-01 08:23:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód
Telefon: (32) 2593-327, (32) 2593-328
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-12-01 09:53:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Zachód
Telefon: (32) 2593-436, (32) 2593-214
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-12-01 09:52:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wojskowy
Telefon: (32) 2593-536
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-04-02 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:02:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa
Telefon: (32) 2593-270
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-12-04 10:24:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780