Czas wygenerowania treści 2015-12-01 04:43:11

Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: (32) 2593-272
Email: so@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE HANDLU, GASTRONOMII I USŁUG

1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci handlu, gastronomii i usług w zakresie kontroli przestrzegania prawa miejscowego dotyczącego czasu pracy placówek.
2. Sprawowanie nadzoru i kontrola funkcjonowania targowisk:
a/ przygotowanie aktów prawnych dotyczących opłat targowych,
b/ współpraca z podmiotami prowadzącymi targowiska,
c/ kontrolowanie prawidłowego poboru opłat targowych.
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania odmowy, cofania i wygasania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
b/ występowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,
c/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
d/ naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,
e/ egzekwowanie w/w opłat,
f/ prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych przepisami ustawy,
g/ bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostkami mającymi uprawnienia kontrolne takie jak: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna.
4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu lub kasyna gry.

B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystywaniem gruntów rolnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i ochronną roślin.
3. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw związanych z gospodarką hodowlaną.
4. Sprawowanie nadzoru i bieżąca współpraca ze spółką wodną w zakresie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych.
5. Wydawanie decyzji o odebraniu zwierząt gospodarskich utrzymywanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

C. W ZAKRESIE MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

1. Gromadzenie informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. na podstawie złożonych przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne dokumentów.
2. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych i przesyłanie ich organowi nadzorującemu, w terminach i formie określonych przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Gromadzenie informacji i prowadzenie rejestru otrzymanej przez Miasto pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.

D. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Reklamowanie radnych i pracowników Urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przy współudziale Wydziału Organizacji i Zarządzania
2. Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o zatrudnieniu lub zwolnieniu z pracy pracowników Urzędu - żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne.

E. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a/ Zakładu Targowisk Miejskich.

F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

II. ZADANIA WŁASNE POWIATU

A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zakazu uprawy maku i konopi włóknistych.
2. Ocenianie przynajmniej raz w roku stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.
3. Przyjmowanie informacji Inspektora Wojewódzkiego o działalności Inspekcji Ochrony Roślin.
4. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.
5. Wnioskowanie do Rady o uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

B. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie.
2. Wykonanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu.
3. Szkolenie obronne pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
4. Przygotowanie regulaminów i instrukcji pracy na stanowiskach kierowania.
5. Wykonanie i koordynacja planu operacyjnego funkcjonowania miast na prawach powiatu.

III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY

A. W ZAKRESIE STOWARZYSZEŃ

1. Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę w Katowicach:
a/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,
b/ opiniowanie dokumentów /statutów/ dla sądu rejestracyjnego pod kątem zgodności z prawem w sprawach rejestracji i likwidacji stowarzyszeń,
c/ zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
d/ przygotowywanie wniosków do sądu o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec stowarzyszeń naruszających porządek prawny.
2. Przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń z siedzibą w Katowicach odnośnie przestrzegania przepisów o rejestracji i powiadamiania o transakcjach, w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Wydawanie na wniosek hodowcy decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.
2. Wydawanie w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
4. Określanie zadań dla właścicieli lasów w zakresie kształtowania równowagi ekosystemów leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów.
5. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny.
6. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia na obszarze miasta.
7. Wydawanie decyzji w sprawach udzielania dotacji na pokrycie kosztów zalesiania.
8. Cechowanie pozyskiwanego w lasach drewna i wydawanie dokumentów w tym zakresie.
9. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
10. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
11. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:
- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
12. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

IV. ZADANIA ZLECONE

A. W ZAKRESIE SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

1. Wydawanie dowodów osobistych.
2. Prowadzenie ewidencji ludności.
3. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań, rejestrowanie innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym oraz rozstrzyganie wątpliwości w tym zakresie.
4. Aktualizowanie danych dotyczących ewidencji ludności.
5. Prowadzenie rejestru wyborców.
6. Sporządzanie spisów wyborców.
7. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
8. Sporządzanie wykazów osób zmarłych dla urzędów skarbowych.
9. Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie przekazywania informacji kryminalnych.
10. Udostępnianie danych ze zbiorów ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
11. Wykonywanie zadań związanych z realizacją wojskowego obowiązku meldunkowego.

B. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Prowadzenie rejestracji i rejestru osób objętych rejestracją.
2. Wydawanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową.
3. Wydawanie decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
4. Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za samotnego.
5. Pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu najmu lub zajmowania lokalu mieszkalnego żołnierzom samotnym i żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
6. Nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
7. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

C. W ZAKRESIE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Prowadzenie postępowań związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszaniem, wznawianiem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez:
a/ przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b/ przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym,
c/ przesyłanie wniosków drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d/ archiwizowanie wniosków.
2. Udzielanie w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej informacji dotyczących spraw ewidencyjnych przedsiębiorców za okres, gdy organem rejestrowym był Prezydent.

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

A. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

1. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie z powiatową komisją lekarską w tym zakresie.
2. Zorganizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ

A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

1. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów w związku z powstaniem szkód w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody.
2. Wydawanie decyzji w sprawie zamiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
3. Wydawanie decyzji w sprawie uznawania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
4. Zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu.

B. W ZAKRESIE FUNDACJI

1. Wyznaczanie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji albo żądanie dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.
2. Występowanie do sądu o:
- zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego oraz likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach,
- ustalenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
- uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, a także o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.


Pracownicy:


Naczelnik Grzegorz Skorupa


Zastępca Naczelnika Tomasz Lubartowicz


Zastępca Naczelnika Teresa Jaromin


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-08 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-05 13:38:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Dowodów Osobistych
Telefon: (32) 2593-365
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 08:59:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Telefon: (32) 2593-903
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-11-26 09:52:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ewidencji Ludności Bogucice
Telefon: (32) 2593-372, 2593-373
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:06:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ewidencji Ludności Ligota
Telefon: (32) 2525-907
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2005-01-01 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:00:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ewidencji Ludności Szopienice
Telefon: (32) 2568-038
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:00:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Ewidencji Ludności Śródmieście-Załęże i Informacji Adresowej
Telefon: (32) 2593-328
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:01:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Handlu i Rolnictwa
Telefon: (32) 2593-277
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-03-07 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2014-11-26 09:52:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Wojskowy
Telefon: (32) 2593-536
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-04-02 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2013-11-22 09:02:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780