Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:08:59

Wydział Rozwoju Miasta
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon: (32) 2593-624
Fax: (32) 7054-923
Email: rm@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE PLANOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH

1. Planowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o „Strategię Rozwoju Miasta' i „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic.'
2. Opracowywanie kilkuletnich programów realizacji zadań inwestycyjnych i remontów kapitalnych.
3. Określanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy.
4. Przekazywanie do realizacji inwestycji Wydziałowi Inwestycji.
5. Przeprowadzanie analiz efektywności ekonomicznej realizowanych zadań inwestycyjnych.
6. Koordynacja realizowanych inwestycji z remontami kapitalnymi w mieście oraz inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów pozamiejskich.
7. Opracowywanie programów rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury technicznej miasta.
8. Przyjmowanie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, radnych, organizacji i mieszkańców w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie ich analiz pod względem zasadności i efektywności.
9. Gromadzenie informacji o realizowanych na terenie miasta obiektach infrastruktury miejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji i drogownictwa.
10. Koordynacja zakresów realizowanych inwestycji w celu uzyskania zamierzonych efektów.
11. Opracowywanie wytycznych dla prac koncepcyjno-projektowych.
12. Uzgadnianie opracowywanych dokumentacji technicznych obiektów gospodarki komunalnej na terenie miasta w zakresie zgodności rozwiązań ze „Strategią Rozwoju Miasta' oraz zatwierdzonymi branżowymi programami rozwoju.
13. Udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
14. Tworzenie opracowań dotyczących wykonywanych inwestycji w aspekcie rozwoju infrastruktury, stanu środowiska i wzrostu majątku miejskiego.
15. Uzgadnianie, przed przesłaniem decyzji o uruchomieniu inwestycji do Wydziału Inwestycji, przyszłego użytkownika wytworzonego majątku oraz określanie warunków przyszłej eksploatacji. Przekazywanie tej informacji do Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Mieniem.
16. Informowanie Wydziału Gospodarki Mieniem o wyposażeniu w infrastrukturę komunalną gruntów, dla których przewidywana jest zmiana sposobu użytkowania.
17. Opiniowanie lokalizacji nowych inwestycji na terenie miasta, dla wszystkich inwestorów pod kątem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zapewnieniem możliwości dostarczenia mediów oraz zgodności z planami rozwoju miasta.
18. Przygotowywanie wytycznych do specyfikacji technicznych dla dokonania zamówień publicznych, na usługi projektowe, celem przekazania do Wydziału Inwestycji.
19. Opiniowanie planowanych inwestycji na terenie miasta, w zakresie ich zgodności ze Strategią Rozwoju Miasta i zatwierdzonymi branżowymi programami rozwoju.
20. Współpraca z użytkownikami obiektów, których dotyczą planowane zadania inwestycyjne oraz z nadzorującymi ich komórkami organizacyjnymi Urzędu, na etapie przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej przy ustalaniu szczegółowego ich zakresu rzeczowego.
21. Współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych.
22. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych, finansowanych z funduszy europejskich.
23. Współpraca merytoryczna z Radami Jednostek Pomocniczych w Katowicach w zakresie nadzorowania, koordynowania, rozpatrywania i załatwiania:
- wniosków budżetowych,
- bieżących interwencji, zgłoszeń i postulatów.
24. Przygotowywanie zestawień i koordynowanie analizy merytorycznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu, wniosków budżetowych kierowanych do Prezydenta przez:
- komisje Rady i radnych,
- Rady Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
- mieszkańców.
25. Przygotowywanie odpowiedzi do wnioskodawców i przekazywanie ich w wymaganych terminach.
26. Bieżąca obsługa spraw w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta.
27. Współpraca z Wydziałem Transportu w zakresie opracowywania wytycznych, założeń i koncepcji rozwiązań dla inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury transportowej.

B. W ZAKRESIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

1. Opracowywanie kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta na dany rok.
2. Aktualizowanie Raportu o stanie miasta.
3. Opracowywanie i aktualizowanie Strategii Rozwoju Miasta Katowice.
4. Koordynacja procesu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Katowice.
5. Monitorowanie efektów realizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice.
6. Przygotowywanie i wdrażanie programów operacyjnych, w szczególności programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Katowice.
7. Opiniowanie krajowych i regionalnych projektów dokumentów strategicznych /narodowe, regionalne strategie rozwoju, koncepcje i plany zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa, sektorowe programy operacyjne, itp./.
8. Tworzenie informacyjnej bazy danych niezbędnych dla planowania strategicznego, w tym rozwijanie zasobów systemu informacji przestrzennej /GIS/.

C. W ZAKRESIE INFORMACJI O PROGRAMACH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA

1. Opracowywanie w oparciu o budżet miasta zbiorczych programów zadań społecznych i gospodarczych w mieście oraz informacji półrocznych, rocznych i wieloletnich z rzeczowej realizacji tych programów w zakresach zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem podziału miasta na jednostki pomocnicze.
2. Opracowywanie analiz, rankingów i innych zlecanych przez Prezydenta. 

D. W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Ocena merytoryczna wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazanych do Wydziału Rozwoju Miasta.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zebrania informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej składanych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Współpraca z podmiotami składającymi wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego.
4. Przygotowywanie zestawień zbiorczych dotyczących wniosków rozpatrywanych przez Wydział Rozwoju Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego.
5. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

E. W ZAKRESIE REALIZACJI POLITYKI ROWEROWEJ MIASTA KATOWICE

1. Planowanie wydatków inwestycyjnych na rozwój infrastruktury rowerowej.
2. Analiza uwarunkowań dotyczących realizacji zgłaszanych zadań inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej.
3. Przygotowywanie wytycznych do specyfikacji technicznych dla zadań inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej.

F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

Pracownicy:


Naczelnik Katarzyna Staś


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-07-16 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-01-25 09:25:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Planowania Inwestycyjnego
Telefon: (32) 2593-830, (32) 2593-827, (32) 2593-824
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Podinspektor Marcin Trynda 2009-01-07 13:29:59
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-03-20 10:10:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Referat Planowania Strategicznego
Telefon: (32) 2593-622, (32) 2593-623, (32) 2593-621
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Podinspektor Marcin Trynda 2009-01-07 13:18:55
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-03-20 10:11:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780